Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Przygotowanie terenu pod budowę

Treść

INFORMACJA 
dotycząca przygotowania terenu pod budowę nowego kościoła
oraz rozbiórki Domu Katechetycznego
 
1. W dniu 10.01.2020 r. złożono wniosek parafii do Urzędu Gminy Ochotnica Dolna o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmiany ustaleń dla terenu usług kultu sakralnego pod budowę nowego kościoła.

2. W dniu 20.01.2020 r. uchwałą Rady Gminy przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie zmiany ustaleń dla terenu usług kultu sakralnego pod budowę nowego kościoła.
 
3. Projekt planu jest uzgadniany i opiniowany z różnymi urzędami oraz instytucjami. Na koniec kwietnia Gmina Ochotnica uzyskała większość pozytywnych opinii oprócz jednej. W dniu 05.05.2020 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Nowym Targu odmówił uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwagi na ochronę budynku Kościoła, Domu Katechetycznego oraz Kapliczki św. Antoniego zalecając stworzenie strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej cały teren objęty przedmiotową zmianą.

4. W kwietniu do Komisji Sztuki Kościelnej w Tarnowie złożono cztery koncepcje projektu nowego kościoła (do konkursu przystąpiło trzech architektów poproszonych przez Parafię). Komisja pozytywnie zaopiniowała koncepcję Pana architekta Andrzeja Mikulskiego z Krakowa.

5. W dniu 12.05.2020 r. Wójt Gminy Ochotnica Dolna wniósł zażalenie do Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odmawiające uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie zmiany ustaleń dla terenu usług kultu sakralnego.

6. W dniu 20.05.2020 r. Kuria Tarnowska wyraziła zgodę na rozbiórkę Domu Katechetycznego w Parafii Ochotnica Dolna.

7. W dniu 05.06.2020 r. złożono wniosek do Starostwa Nowotarskiego na rozbiórkę Domu Katechetycznego w Ochotnicy Dolnej .

8. Starostwo prosi Parafię w Ochotnicy Dolnej o uzupełnienie wniosku, między innymi czy w/w budynek przeznaczony do rozbiórki jest ujęty w gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków.

9. Urząd Gminy informuje, że budynek nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

10. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu informuje, że budynek jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Informacja jest wydana w dniu 22.06.2020 r. i w tym samym dniu Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych budynku Domu Katechetycznego.

11. Po złożeniu uzupełnień do Starostwa Nowotarskiego przez pełnomocnika parafii, w dniu 25.06.2020 r. Starosta Nowotarski postanawia zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne do czasu wyjaśnienia całej sprawy.

12. W dniu 28.06.2020 r. ks. Proboszcz informuje parafian o całej zaistniałej sytuacji. Parafianie wraz z Radą Parafialną podejmują decyzję o stworzeniu listy sprzeciwu na wpisanie Domu Katechetycznego do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i 1365 podpisów w parafii wyraża sprzeciw ( 60% parafian).

13. W dniu 30.06.2020r. ks. Proboszcz Paweł Legutko zwraca się z prośbą o umożliwienie osobistego spotkania z uprawnionym przedstawicielem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w celu zapoznania się z aktami sprawy. Do spotkania w Krakowie jednak nie dochodzi. Spotkanie odbywa się na zaproszenie Wójta Gminy w dniu 13.07.2020 r. W spotkaniu uczestniczą – ks. Proboszcz Paweł Legutko, Rada Parafialna, Konserwator z Nowego Targu, Wojewódzki Konserwator z Krakowa Pani Bogdanowska oraz Wójt Gminy Ochotnica Dolna. Rozmowy nie przyniosły żadnych konkretnych rezultatów.

14. W dniu 06.07.2020 r pełnomocnik parafii składa zażalenie do Wojewody Małopolskiego na postanowienie Starosty Nowotarskiego o zawieszeniu postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę Domu Katechetycznego.

15. W dniu 06.07.2020 r. Parafia składa pismo do konserwatora z prośbą o umorzenie wszczęcia postępowania na wpis do rejestru zabytków Domu Katechetycznego.

16.W dniu 20.07.2020 r. zgodnie z 30-dniowym terminem na złożenie sprzeciwu Parafia postanawia złożyć skargę na czynność Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

17. W dniu 28.07.2020 r. Konserwator Zabytków w Nowym Targu postanawia odmówić umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych budynku Domu Katechetycznego.

18. W dniu 17.08.2020 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Nowym Targu wezwał ks. Proboszcza do udziału w oględzinach budynku Kościoła oraz budynku Domu Katechetycznego.

19. W dniu 03.09.2020 r. odbyły się oględziny Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Nowego Targu budynku Kościoła oraz budynku Domu Katechetycznego przy udziale ks. Proboszcza, Sołtysa Gminy Ochotnica Dolna oraz przedstawiciela Rady Parafialnej.

20. W dniu 10.09.2020 r. odbyło się spotkanie projektanta celem uzgodnień projektu nowo budowanego kościoła w Ochotnicy Dolnej na którym uzgodniono termin wykonania projektu budowlanego na koniec lutego.

21. W dniu 24.11.2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził bezskuteczność czynności Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie polegającej na włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku Domu Katechetycznego.

22. W dniu 28.12.2020 r. Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu uchylił w całości zażalenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12.05.2020 r. na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, odmawiające uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie zmiany ustaleń dla terenu usług kultu sakralnego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

23. W dniu 05.01.2021 r. doręczono odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Musimy czekać czy pójdzie skarga kasacyjna do wyższej instancji, czy jednak konserwator zmieni zdanie.

24. W dniu 05.01.2021 r. Wojewoda Małopolski uchylił w całości zaskarżone postanowienie Starosty Nowotarskiego z dnia 25.06.2020 r. zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Domu Katechetycznego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

25. W dniu 19.01.2021 r. Starosta Nowotarski zawiadomił o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Domu Katechetycznego.

26. W dniu 21.01.2021 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Nowym Targu uzgodnił pozytywnie projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie zmiany ustaleń dla terenu usług kultu sakralnego.

27. W dniu 03.02.2021 r. Gmina Ochotnica Dolna po wszystkich uzgodnieniach wyłożyła projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmiany ustaleń dla terenu usług kultu sakralnego do publicznego wglądu.

28. W dniu 11.02.2021 r. Starosta Nowotarski wydał pozwolenie na rozbiórkę Domu Katechetycznego w Ochotnicy Dolnej. Nadmieniam jednak, że prowadzone jest postępowanie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków rzeczonego budynku. Do momentu rozstrzygnięcia całej sprawy Parafia mimo pozwolenia na rozbiórkę nie może go rozebrać.
 

Dalsze kroki prowadzące do załatwienia spraw formalnych związanych z projektem oraz pozwoleniem na budowę:

 Projekt budowlany –
koniec lutego 2021 r.

 Projekt budowlany zanim złożony zostanie do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę, jest uzgadniany i opiniowany z różnymi urzędami oraz instytucjami m.in. Straż Pożarna, Sanepid
– kwiecień, maj 2021 r.

 Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu dla działek pod budowę kościoła –
marzec 2021 r.

 Zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Gminy –
sesja na koniec marca 2021 r.

 Wejście w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmiany ustaleń dla terenu usług kultu sakralnego pod budowę kościoła –
koniec kwietnia 2021 r.

 Złożenie kompletnego projektu budowlanego do Starostwa Nowotarskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę kościoła –
maj 2021 r.

 Pozwolenie na budowę prawomocne –
sierpień, wrzesień 2021 r. – jeśli będą dotrzymane terminy, jeśli ,,ktoś” lub ,,coś” nie utrudni realizacji tej inwestycji.
 
Serdecznie proszę o modlitwę i wszelką życzliwość w tym naszym pięknym dziele
na większą chwałę Boga i Jego Matki Maryi.
 
305172